Image
น้ำยาเคลือบหิน

น้ำยาเคลือบหิน ไฮสโตนแคร์ ใช้เคลือบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา, ตะไคร่น้ำของหินและ อิฐเทียมรวมถึงหินธรรมชาติ น้ำยามีความโปร่งใสและ เมื่อนำไปใช้บนพื้นผิวหินเทียมหรือ หินธรรมชาติจะไม่มีการเปลี่ยนสีและทำลายพื้นผิวของหินเทียม อิฐเทียม นอกจากนี้ยังเพิ่มเงางามกับพื้นผิวหินของท่าน สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและ ภายนอกสำหรับการเคลือบหินและอิฐทุกประเภท 

275 บาท /ถัง
Image
น้ำยาเคลือบหิน

น้ำยาเคลือบหิน ไฮสโตนแคร์ ใช้เคลือบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา, ตะไคร่น้ำของหินและ อิฐเทียมรวมถึงหินธรรมชาติ น้ำยามีความโปร่งใสและ เมื่อนำไปใช้บนพื้นผิวหินเทียมหรือ หินธรรมชาติจะไม่มีการเปลี่ยนสีและทำลายพื้นผิวของหินเทียม อิฐเทียม นอกจากนี้ยังเพิ่มเงางามกับพื้นผิวหินของท่าน สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและ ภายนอกสำหรับการเคลือบหินและอิฐทุกประเภท 

4,550 บาท /ถัง
Image
น้ำยาเคลือบหิน

น้ำยาเคลือบหิน ไฮสโตนแคร์ ใช้เคลือบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา, ตะไคร่น้ำของหินและ อิฐเทียมรวมถึงหินธรรมชาติ น้ำยามีความโปร่งใสและ เมื่อนำไปใช้บนพื้นผิวหินเทียมหรือ หินธรรมชาติจะไม่มีการเปลี่ยนสีและทำลายพื้นผิวของหินเทียม อิฐเทียม นอกจากนี้ยังเพิ่มเงางามกับพื้นผิวหินของท่าน สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและ ภายนอกสำหรับการเคลือบหินและอิฐทุกประเภท 

1,375 บาท /ถัง